Beleid NUV

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGINGNUV-logo-Beleid

SECRETARIS

29 maart 2011

BELEIDSPLAN 2011 – 2016

NB dit plan vervangt de concept verzie die is besproken op de ALV,

de wijzigingen zijn gemarkeerd in rood.

1. INLEIDING

 

1.1. De Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van Nederlandse Veteranen die tussen 1979 en 1985 actief en eervol hebben gediend bij het Nederlandse Unifil Bataljon en het hoofdkwartier in Naquora. Dat doet zij door activiteiten te ontwikkelen en publicaties te verzorgen voor de betrokken veteranen in het kader van saamhorigheid en bekendheid. Verder door waar dat noodzakelijk, of gepast is aandacht te vragen voor de prestaties van de betrokken veteranen en de omstandigheden waaronder zij hebben moeten functioneren. Het uiteindelijke doel is om daarmee meer begrip, steun en mogelijkheden te krijgen voor veteranen in het algemeen en die van de Unifil veteranen in het bijzonder.

1.2. Om dit verwezenlijken streeft de NUV naar het behalen van een aantal doelen in de komende vijf jaren en de jaren daarna. Dit beleidsplan geeft aan welke doelen behaald moeten worden, de redenen daarvoor en in grote lijnen de wijze waarop en voorwaarden waaronder die doelstellingen moeten worden bereikt. Daarbij wordt samengewerkt met andere partijen zoals het Regiment Infanterie Johan Willem Friso, de JWF Vereniging, het Veteranen Platform, het Veteranen Instituut, het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht, Dorstige Types, Blue Helmets, buitenlandse Unifilveteranen de Oude Stomp, Inloophuizen (wo de Treffer te Eindhoven en het Elders Hoes te Limburg), MDKL en alle andere partijen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de positie van Unifil veteranen.

1.3. De NUV geeft daat bij ook invulling geven aan activiteiten als voorlichting, onderwijs, etc. Hiermee ondersteunt zij direct de verbetering van de positie Veteranen en in het bijzonder die van Unifil veteranen.

2. TE BEREIKEN DOELSTELLINGEN IN DE KOMENDE VIJF JAREN EN DE DAARMEE VERBONDEN ACTIVITEITEN

 

2.1. De NUV wil een grote, effectieve en erkende organisatie zijn voor de Libanon veteranen, waardoor zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen worden ondersteund in de onderlinge communicatie en zorg. In de komende vijf jaar moeten daarbij de volgende prestaties worden behaald om te kunnen fungeren als goed/erkend ontmoetings- en communicatiepunt en orgaan voor belangen behartiging:

-          het zorg dragen voor een jaarlijkse dodenherdenking en reünie bij het monument in Havelte voor 30 - 60 leden;

-          het deelnemen aan de jaarlijkse dodenherdenking in Loenen met 30 - 60 leden;

-          het deelnemen aan het jaarlijkse defilé in Wageningen met een peloton van 40 tot 60 leden;

-          het zorg dragen voor een jaarlijkse bijeenkomst bij de activiteiten op het Malieveld waarbij minimaal 200 leden aanwezig zijn;

-          het zorg dragen voor een vijfjaarlijkse dodenherdenking en reünie bij het monument in Havelte, met een deelname van 500 leden;

-          het zorg dragen voor het (verder) uitbouwen van het orgaan de Dubbel Vier tot een professioneel kwartaalblad met een omvang van 1000 – 1300 exemplaren, dat een zodanige kwaliteit heeft dat het ook naar relevante organen buiten de NUV en Regiment kan worden aangeboden, om daarbij de onderlinge verbondenheid en belangen en prestaties uit te dragen;

-          het onderhouden van website met daarop actuele informatie en een levendig en professioneel forum voor het uitdragen van standpunten, discussies, problemen, etc;

-          de georganiseerde deelname aan activiteiten als: de Veteranendag, de Vierdaagse, Regimentsactiviteiten, nationale, provinciale en lokale dodenherdenkingen;

-          het zorg dragen voor een actieve rol als het gaat om de zorg voor veteranen door de eigen veteranen te informeren over zorgmogelijkheden, de overheid te informeren over de situatie van veteranen die zorg nodig hebben en aandacht te vragen voor schrijnende gevallen en/of gevallen die vanwege procedures, regelgeving, miscommunicatie, etc, tussen wal en schip dreigen te vallen, de zogenaamde nulde lijnszorg;

-          het opzetten van een regionaal/provinciaal systeem, waardoor de NUV voor de veteraan in de komende jaren de “vereniging om de hoek” wordt.

2.2. De NUV is daarom in vijf jaar verder uitgegroeid tot een erkende organisatie die bekend staat als autoriteit op het gebied van vredesoperaties, door:

-          zich vanuit de eigen ervaring te mengen in discussies over vredesoperaties;

-          ervaringen daarover uit te dragen;

-          de beschikbaarheid van veteranen die zich namens de NUV willen presenteren als ervaringsdeskundigen in forums, panels, oefeningen, discussiebijeenkomsten, … te regelen;

-          de deelname aan relevante organisaties;

-          het uitdragen van de organisatie, ondermeer door het verspreiden van de Dubbel 4.

2.3. De NUV krijgt autoriteit door te zorgen dat:

-          er in 2012 een professioneel bestuur en landelijke structuur is;

-          het ledenbestand binnen vijf jaar uitgroeit tot boven de 1100 leden;

-          het voor de leden een zichtbare organisatie en middel is waarmee de afgesproken doelstellingen worden gehaald en die als kan fungeren als vraagbaak voor de leden, de NUV bekijkt daarvoor op korte termijn hoe gekomen kan worden tot een regionale opzet;

-          de leden optimaal worden betrokken bij bestuur en beleid van de vereniging;

-          het een potentieel aan ervaringsdeskundigen verzamelt, die naar behoefte kunnen worden ingezet, vooral ten aanzien van zorg.

2.4. De NUV is binnen twee jaar communicatief professioneel, door een Dubbel Vier dat zowel intern als extern als een visitekaartje kan worden beschouwd, een professionele website, door gebruik te maken van Hyves, Linkedin, etc, stands bij tentoonstellingen, manifestaties, deelname aan fora, etc.

2.5. De NUV heeft binnen een jaar een gezonde financiële basis voor de toekomst door:

-          een goed en transparant financieel management;

-          een verstandige financiële bijdrage van de leden, waarbij er een evenwicht is tussen ambitie en datgene wat de leden willen inbrengen;

-          uitbreiding van het betalende leden- en sponsorbestand.

2.6. De NUV zorgt in de jaren naar een zodanige financiële reserve dat eenmalige calamiteiten of unieke grote projecten kunnen worden ondersteund, bijvoorbeeld een grootschalige aandacht in 2019 voor de start van de operatie in 1979 als opmaat voor het 50 jarig jubileum (2029).

2.7. Kortom: de NUV is over 5 jaar DE vereniging van veteranen op basis van prestaties en unieke uitstraling, zonder bedreiging naar/voor anderen. Zij wil daarbij haar unieke omvang en ontstaansreden ten dienste stellen voor haar eigen veteranen, maar als dat gewenst/gevraagd is, ook voor anderen.

3. SAMENHANG / RELATIES

 

3.1. Het 44e Pantserinfanterie Bataljon VN Libanon, is voort gekomen uit het Infanterie Regiment Johan Willem Friso. Dat is een bijzondere, onverbrekelijke band. De NUV als belangrijkste vertegenwoordiger van 44 PIB VN, beschouwt zich als een onderdeel van dat regiment en stelt het op prijs om deel te nemen aan relevante activiteiten van dat regiment en te overleggen in de Regimentsraad. Het regiment is als het ware de “moedereenheid” van de NUV.

De NUV neemt door middel van delegaties deel aan de volgende activiteiten van het Regiment als: oefening Blauwkoord, dodenherdenking,  beëdigingen; battlefield tours (als dat relevant is), JWF Vereniging, etc

3.2. Door contacten met andere organisaties als: CLAS/KL, MvD, Veteranen Platform, Veteranen Instituut en andere relevante partijen.

 

Terug

Artikel_serperator_NUV

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web