Sponsoren

  

Secretaris, 15 februari 2012

REGLEMENT SOCIAALFONDS NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING

ACHTERGRONDEN

Tijdens de uitzending in Libanon is het zogenaamde Libanonfonds opgericht, met als oogmerk het steunen van individuele ex Libanon-gangers en/of hun nabestaanden. Enige jaren geleden raakte dit fonds nagenoeg uitgeput en is het saldo ad . € 800,75 op 8 april 2006 overgedragen aan de NUV. In de jaren erna heeft de NUV de restanten ervan en delen van het eigen budget gebruikt voor uitgaven in lijn met het Libanonfonds te brengen. Om de uitvoering te blijven continueren is in 2010 besloten om van de contributie € 1 te reserveren per lid in een voorziening in het financiële verslag van elk jaar.

Omdat de aanpak, waarin geen gelden zijn gereserveerd en geen specifieke verantwoording wordt afgelegd over besteding. Is volgens het bestuur onwenselijk. Het bestuur wil de zogenaamde Nuldelijnszorg opzetten. In samenhang hiermee is besloten een sociaalfonds op te richten. De ALV van maart 2011 heeft hiermee ingestemd.

 

Dit reglement is hiervan de nadere uitwerking.

 

1. DOELSTELLING

De NUV richt een sociaalfonds op met als doel:

  1. het bekostigen van lief en leed binnen de vereniging.
  2. het bekostigen van uitgaven voor het lenigen van nood van individuele leden.

 

2. UITWERKING

  1. Het fonds wordt gevuld vanuit de lidmaatschapsgelden en vanuit externe fondsen en donaties.
  2. Het fonds wordt gebruikt voor uitgaven die vallen onder de in punt 2 geformuleerde doelstellingen, voorgesteld door het aangewezen commissielid, en naar inzicht van het bestuur.
  3. Bij aanvragen voor individuele steun, wordt eerst bekeken of er geen andere externe fondsen ter beschikking staan. Men beziet daartoe de mogelijkheden van fondsen als: het VI, de Gezamenlijke Militaire Fondsen, BNMO, Defensie, etc.
  4. Gezien de beperkte omvang van het fonds is het niet de bedoeling om het hele fonds te gebruiken voor een persoon, of zijn/haar nabestaanden. Het fonds kan slechts aanvullend zijn.
  5. Verzoeken voor het gebruik van het fonds worden gericht en bezien door het commissie- of bestuurslid Nuldelijnszorg / sociaalfonds en voorgelegd aan het bestuur.

 

3. VERANTWOORDING

  1. Inkomsten en uitgaven worden vastgelegd in de voorziening en gepresenteerd in het jaarlijkse financiële verslag.
  2. Het bestuurslid Nuldelijnszorg / sociaalfonds geeft jaarlijks een overzicht van de bestedingen en resterende omvang tijdens de ALV.
  3. In het jaarverslag van dit commissie- of bestuurslid wordt aangegeven of er een beroep is gedaan op het fonds, zonder de namen van individuele gevallen te benoemen, dit i.v.m. de privacy. Het bestuur, de Kas Controle Commissie kunnen desgewenst inzicht krijgen de individuele besteding en de verantwoording daarvan.

 

Het Sociaalfonds wordt jaarlijks geëvalueerd in de ALV als vast terug kerend agendapunt..

Bewerkt, 8 augustus 2018 S Neelen

Artikel_serperator_NUV

 

 

Terug

 

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web