Zaterdag 17 maart jl. heeft, tijdens de ALV, onze voorzitter Yeb-Jan Joustra  aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid. 

Onze vereniging is hem veel dank verschuldigd voor zijn opbouwwerk, op  vele vlakken, in de afgelopen jaren.

Wij wensen hem, namens alle leden, veel succes voor de toekomst en hopen  hem te blijven ontmoeten op onze activiteiten.

In deze ALV is door de leden aan het bestuur geadviseerd om een commissie van wijze mannen samen te stellen. Deze commissie zal met het bestuur het  gesprek aangaan en hierin hun visie kenbaar maken hoe de toekomst van onze vereniging en het bestuur er uit zou moeten zien.

Er is tot nu toe een lijst met 10 mensen samengesteld. Deze lijst met namen  wordt besproken in het bestuur. Hiervan worden drie mensen uitgenodigd voor een eerste gesprek.

De eerstvolgende bestuursvergadering zal in april 2018 plaats vinden.

Bestuur Nederlandse Unifil Vereniging
namens hen,

J.A.M.M.(Sjak)  Neelen

Voorzitter ai, penningmeester en ledenadministratie

fDelen
0

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web