Wij ontvingen een vacature voor secretaris van het Veteranenplatform.

Kandidaten moeten hun sollicitatie met cv en bereidverklaring indienen bij het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging. Het bestuur van de NUV draag zorg voor doorgeleiding van de sollicitatiebescheiden naar het Veteranenplatform.

 

Inleiding

De secretaris Veteranen Platform (VP) heeft aan het bestuur VP aangegeven om op 21 juni 2019

(AV vergadering van juni waarin altijd de (her)verkiezing van bestuursleden plaatsvindt),

zijn functie als secretaris VP om gezondheidsredenen neer te willen leggen.

 

Bestuursleden

Bestuursleden worden conform het gestelde in de statuten VP, artikel 10, lid 1

uitsluitend gekozen uit de gewone leden van het VP.

 

Kandidaten

Kandidaten voor voornoemde functie kunnen dus komen uit de achterban van de gewone leden.

Kandidaten dienen een cv samen met een schriftelijke bereidverklaring voor

de functievervulling van vier jaar in te dienen bij het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging.

Sluitingsdatum

Genoemd cv met bereidverklaring dient uiterlijk 25 februari 2019 te zijn ingediend bij de NUV.

 

Bijlagen: volledige publicatie en functieprofiel.

fDelen
4

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web